مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت

    اطلاعات شما
    1. فرهنگی و تبلیغیعمرانیتدارکات و پشتیبانیعلمی(تدریس دروس مقاطع تحصیلی)پزشکی و دندانپزشکیمشاوره و روانشناسیکشاورزی و اقتصاد مقاومتیخانه کودک و دارالقرآن
    2. راهنماییدبیرستاندیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکتریحوزوی


    3. بلیخیر

    مجمع فرهنگی و گروه جهادی رهروان ولایت